Vergi.Org YMM Raporlama Araçları

KARŞIT İNCELEME TUTANAĞI


………………… Vergi Dairesi’nin ......... vergi kimlik numaralı mükellefi ......... ile Yeminli Mali Müşavirliğimiz arasında imzalanan ……………….. tarih ve ……….. sayılı …………… sözleşmesine istinaden .......... tarafından ........... adına düzenlemiş olan aşağıda belirtilen faturalarla ilgili karşıt inceleme tutanağıdır.

1- Karşıt İnceleme Yapan Yeminli Mali Müşavirin;

Adı-Soyadı: [YMM Adı] [YMM Soyadı]
Bağlı Olduğu Oda: [YMM Odası]
Oda Sicil ve Mühür No: [YMM Sicil No:] ve [YMM Muhur No:]
Vergi Dairesi [YMM Vergi Dai.]
Vergi Kimlik No. [YMM Vergi Kimlik No:]
Adresi: [YMM Adresi]
Telefon No. [YMM Tel.]
Faks No. [YMM Faks]

2- Y.M.M. ile Tasdik Sözleşmesi Yapan Mükellefin;

Adı-Unvanı:
Adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Kimlik No:
Telefon ve Faks No:
Dayanak Sözleşmenin Cinsi:
Dayanak Sözleşmenin No.

3- Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılan Mükellefin;

Adı-Unvanı:
Adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Kimlik No:

4- Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılan ve (3)’de Açık Adres ve Kimliği Belirtilen Mükellefin Yasal Defterlerine Ait Tasdik Bilgileri;

Dönemi Defterin Cinsi Tasdik Makamı Tasdik Tarihi Tasdik No.

5- Hisse çoğunluğuna sahip ortaklar hakkında bilgi;

Adı/Unvanı Hisse Oranı Vergi Kimlik No. Adres

6- Karşıt İncelemeye Konu Faturanın Yevmiye Kayıt Bilgileri;

Faturanın Tarihi Fatura No. Tutarı (TL) KDV Tutarı (TL) Yemmiye Tarihi Yevmiye No. Yevmiye Kaydı yok ise, nedeni:

7- Yukarıda (6)’de Belirtilen Faturaların Ait Olduğu Döneme ve bir önceki döneme ait KDV Beyannamesi Hakkında Bilgiler;

Dönem:
Teslim ve Hizmet Tutarı:
İstisna Tutarı:
KDV Matrahı:
Hesaplanan KDV:
Ödenecek KDV:
Sonraki Döneme Devreden KDV:
Tahakkuk Fişinin Tarih/No.:

8- (6)’ Nolu Bent’te Belirtilen Fatura Konusu Malların Tedarik Edildiği Alt Firmalara Ait Bilgiler; (Mal veya hammadde alımlarının çok sayıda kişiden yapıldığı hallerde en yüksek 10 alıma ilişkin bilgilerin verilmesi yeterli olacaktır.)

Sıra No Faturanın Tarihi Fatura No. KDV Dahil Tutar Firmanın Unvanı Vergi Dairesi Vergi Kimlik No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9-Yukarıda (8) nolu bentte belirtilen faturalara ait Mal ve hizmet bedelinin ödeme şekli:

√ işareti ile işaretleyiniz.

Kasa
Senet
Banka Havalesi
Çek
Cari Hesap

10-İmalatçı ise, bağlı olduğu sanayi odası ve sicil numarası:

Sanayi Odası
Sicil No.

11-Çalışan sayısı, Muhtasar Beyannamenin verildiği vergi dairesi:

Aylar Çalışan Sayısı Muh.Bey.Verld.VD TAHAKKUK FİŞİNİN TARİHİ TAHAKKUK FİŞ NO

27 ve 29 Seri Numaralı SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca düzenlenen iş bu tutanak, nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefle birlikte düzenlenmiş olup, okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra birlikte imzalanmış, mühürlü ve imzalı bir örneği mükellefe verilmiştir.

Düzenlenme Yeri:
Düzenleme Tarihi :

[YMM Adı] [YMM Soyadı]
Yeminli Mali Müşavir